περιγραφη δρασεων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις για την επίτευξη των στόχων του έργου:

 

1.  Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Λεπτομερής έρευνα για τη φωλεοποίηση του Κιρκινεζιού και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του πληθυσμού στη περιοχή.

Λεπτομερές σχέδιο βιώσιμων αγροκτηνοτροφικών πρακτικών και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Κιρκινεζιού.

Σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης για τα υγρολίβαδα της λίμνης Κάρλας, τα οποία αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα τροφοληψίας για το Κιρκινέζι.

Τεχνικός οδηγός με σχέδια, σχήματα και τεχνικές περιγραφές για τις τεχνητές φωλιές, αλλά και για την αποκατάσταση - βελτίωση των υφιστάμενων φωλιών για το Κιρκινέζι.

Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις ΖΕΠ της Θεσσαλίας, με προτεραιότητες διατήρησης, καθώς και ποσοτικούς στόχους για τους πληθυσμούς του Κιρκινεζιού.
 
2.  Διαχειριστικές δράσεις

Δημιουργία τεχνητών φωλιών και συγκροτημάτων φωλιών, για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα θέσεων φωλεοποίησης στις κατάλληλες τοποθεσίες.

Διαχείριση των περιοχών τροφοληψίας μέσω ενός συστήματος καλλιέργειας δημητριακών φιλικό προς το Κιρκινέζι, εκτεταμένο πρόγραμμα βόσκησης στους βοσκοτόπους και αύξηση της δομικής ποικιλομορφίας των γεωργικών οικοτόπων.

Καθιέρωση προγράμματος πιστοποίησης «φιλικών προς το κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα» προϊόντων για τη βελτίωση της αγοραστικής αξίας των τοπικών προϊόντων.

Εφαρμογή ενός αειφορικού συστήματος βόσκησης στα υγρολίβαδα της λίμνης Κάρλας, προς όφελος της λείας του Κιρκινεζιού.

Δημιουργία μιας Ομάδας για περιπολίες στις θέσεις των αποικιών και ενημέρωση των ιδιοκτητών κτιρίων που φιλοξενούν φωλιές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων φωλεοποίησης και αύξησης της επιβίωσης των νεοσσών.

Δημιουργία μιας εθελοντικής Τοπικής Ομάδας Προστασίας που θα συμβάλει στις διαχειριστικές δράσεις για το Κιρκινέζι, καθώς και στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού.
 
3.  Δράσεις παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων

Οι δράσεις παρακολούθησης θα παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων δράσεων στην αύξηση του πληθυσμού του είδους, καθώς και συνολική εικόνα για την αποτελεσματικότητα του έργου.
 
4.  Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού

Μία καλά εστιασμένη εκστρατεία διάδοσης της γνώσης για το είδος στον τοπικό πληθυσμό.

Ίδρυση και λειτουργία μόνιμης έκθεσης του προγράμματος LIFE στo Κέντρο Πληροφόρησης της λίμνης Κάρλας.

Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το Κιρκινέζι και παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία.

Παραγωγή φυλλαδίων για το πρόγραμμα και άλλο πληροφοριακό υλικό.

Δημιουργία και τακτική επικαιροποίηση ιστοσελίδας για το έργο.

Παραγωγή ενός 30λεπτου ντοκιμαντέρ για το Κιρκινέζι.

Προώθηση του οικοτουρισμού με επίκεντρο τη διατήρηση και προστασία του Κιρκινεζιού.

Οδηγός Ορθών Γεωργικών Πρακτικών φιλικών προς το Κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα.

 
5.  Δράσεις δικτύωσης

Οργάνωση αποτελεσματικού και προσαρμοστικού συντονισμού του έργου.

Δικτύωση με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE για το Κιρκινέζι με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος 

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants