Παραδοτεα Προγραμματος / Action Deliverables

 

Εκλαϊκευμένη αναφορά / Layman's report

Τελική Αναφορά προγράμματος / Final project report PDF.png - 601 bytes

After-LIFE Conservation Plan

After-LIFE Communication Plan

 

Παραδοτέα Δράσεων / Action Deliverables

Δράση A1 Έκθεση βασικής έρευνας του πληθυσμού / Action A1 Baseline population survey report PDF.png - 601 bytes

Δράση A2 Έκθεση έρευνας περιοχών τροφοληψίας / Action A2 Foraging grounds survey report PDF.png - 601 bytes

Δράση A3 Σχέδιο Αειφορικών Πρακτικών Διαχείρισης του Αγροτικού Περιβάλλοντος / Action A3 Agro-pastoral interventions plan PDF.png - 601 bytes

Δράση A4 Σχέδιο Διαχείρισης των Υγρολίβαδων και των Ξηρικών Λιβαδιών / Action A4 Wet meadow and rangeland management plan PDF.png - 601 bytes

Δράση A5 Εγχειρίδιο: Προσφέροντας στέγη στα Κιρκινέζια. Βελτίωση των χώρων φωλιάσματος του Κιρκινεζιού / Action A5 Manual: Improving the Lesser Kestrel nesting habitats (in Greek) PDF.png - 601 bytes

This manual is addressed to stakeholders and residents of the areas where the Lesser Kestrel is breeding, focusing on the area of Thessaly plain. It provides useful information, tips and suggestions for interventions in the buildings that host Lesser Kestrels, aiming in ensuring safe breeding sites for them and their harmonious coexistence with the users of the buildings.

Δράση A6 Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του είδους / Action A6 Regional Species Action Plan PDF.png - 601 bytes

Δράση C1 Έκθεση αναφοράς σχετικά με την εγκατάσταση φωλιών / Action C1 Report on nest establishment PDF.png - 601 bytes

Δράσεις C2, C3, C7 Eκθέσεις αναφοράς / Actions C2, C3, C7 Action reports PDF.png - 601 bytes

Δράση C5 Τελική αναφορά πιστοποίησης τοπικών προϊόντων φιλικών προς το Κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα / Action C5 Final report on certification label of local products friendly to the Lesser Kestrel and biodiversity PDF.png - 601 bytes

Δράση C8 Έκθεση αναφοράς σχετικά με τις παρεμβάσεις των εθελοντών / Action C8 Report on interventions by volunteers PDF.png - 601 bytes

Δράση D1 Έκθεση αναφοράς επιστημονικής παρακολούθησης / Action D1 Scientific monitoring report PDF.png - 601 bytes

Δράση D2 Έκθεση αναφοράς αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης / Action D2 Effectiveness monitoring report PDF.png - 601 bytes

Δράση Ε8 Γεωργία και Κιρκινέζι, Οδηγός καλών πρακτικών για αγρότες / Action E8 Farming and the Lesser Kestrel, A good practice guide for farmers PDF.png - 601 bytes

Δράση F2 Έκθεση αναφοράς δράσεων δικτύωσης / Action F2 Networking report PDF.png - 601 bytes

 

Επικοινωνία:

Δρ. Αθανάσιος Σφουγγάρης, Καθηγητής

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου Βόλος Μαγνησίας 38446 Ελλάδα

Contact info:

Dr. Athanasios Sfougaris, Professor

Address:
Laboratory of Ecosystems Management and Biodiversity, Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment,
University of Thessaly, Fytokou street Volos Magnesia 38446 Greece

Phone: +030 2421093274, 2421093281, 2421093273

Fax: +030 2421093274

Share this post
FaceBook  Twitter