Προοδος Δρασεων

Πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για την καταγραφή, χαρτογράφηση και ταξινόμηση όλων των χρησιμοποιούμενων και πιθανών θέσεων φωλεοποίησης σε όλο τον θεσσαλικό κάμπο. Η συλλογή αυτών των δεδομένων έγινε σε περισσότερα από 110 χωριά, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του 2013.

Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις προτιμήσεις του είδους σχετικά με την τροφή και το ενδιαίτημα, μέσω της εφαρμογής διαφόρων μεθοδολογιών: α) Ραδιοπαρακολούθηση, β) Δακτυλίωση, γ) Παρακολούθηση φωλιών, δ) Απογραφή και περιγραφή περιοχών τροφοληψίας, ε) Εκτίμηση της διαθεσιμότητας λείας στις περιοχές τροφοληψίας, στ) Ανάλυση εμεσμάτων.

Συστάθηκε η εθελοντική Τοπική Ομάδα Προστασίας για το Κιρκινέζι.

Συντάχθηκε σχέδιο αποκατάστασης των αγροοικοσυστημάτων που λειτουργούν ως ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, σε επίπεδο αγροτεμαχίου και τοπίου.

Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Τον Ιανουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε διεθνές συμπόσιο στο Βόλο, με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Βουλγαρία με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας για το θέμα από άλλα εφαρμοζόμενα προγράμματα διατήρησης για το είδος.

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή της αφίσας και του πρώτου φυλλαδίου του προγράμματος.

Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του προγράμματος και η σχετική σελίδα στο facebook.

 

Δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος

Συντάχθηκε ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο δράσης για το είδος, ενσωματώνοντας τις προδιαγραφές και τα συμπεράσματα από όλες τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει ειδικά σχέδια δράσης ανά αποικία για την καθοδήγηση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και την παροχή ολοκληρωμένου βασικού σχεδιασμού για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του είδους στην περιοχή.

Συντάχθηκε σχέδιο διαχείρισης των υγρολίβαδων της λίμνης Κάρλας καθώς και των βοσκοτόπων του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Συντάχθηκε το προσχέδιο του Εγχειριδίου βελτίωσης των θέσεων φωλιάσματος του Κιρκινεζιού.

Τον Φεβρουάριο του 2014 ξεκίνησε η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε χωριά του θεσσαλικού κάμπου. Η δράση θα συνεχιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια, οπότε και θα τοποθετηθούν τεχνητές φωλιές και σε ιδιωτικά κτίρια.

Δημιουργήθηκε ομάδα για περιπολίες στις θέσεις των αποικιών και ενημέρωση των ιδιοκτητών κτιρίων που φιλοξενούν φωλιές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων φωλεοποίησης και αύξησης της επιβίωσης των νεοσσών.

Οι ερευνητές του προγράμματος τοποθέτησαν πομπούς τηλεμετρίας σε Κιρκινέζια και δακτυλίωσαν νεοσσούς και ενήλικα άτομα.

Ολοκληρώθηκαν οι απογραφές Κιρκινεζιών σε 162 οικισμούς της Θεσσαλίας από τους ερευνητές του έργου σε συνεργασία με τους εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων και μερικών οικισμών εκτός της περιοχής του προγράμματος οι οποίες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό κιρκινεζιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές απογραφές, για λόγους σύγκρισης των φετινών με τα περσινά στοιχεία.

Φυτεύτηκαν δέντρα σε δενδοστοιχίες - θαμνοστοιχίες σε επιλεγμένες περιοχές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως περιοχές επίδειξης.

Σπάρθηκαν 1.300 στρέμματα με ελληνικές ποικιλίες κριθαριού και αφέθηκαν αθέριστες λωρίδες κατά το θερισμό.

Σε 3 περιόδους (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αναπαραγωγή του είδους): α) εκτιμήθηκε η αφθονία της λείας σε διαφορετικού τύπου καλλιέργειες της περιοχής, χρησιμοποιώντας παγίδες αρθρόποδων (pitfall traps) αλλά και γραμμικές διαδρομές (line transects), β) διερευνήθηκε η επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας και γ) συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν εμέσματα.

Παράχθηκε και διανεμήθηκε στα σχολεία το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Κιρκινέζι.

-

Τρίτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος

Ολοκληρώθηκαν τα δύο ολιγόλεπτα βίντεο κλιπ του προγράμματος

Λειτούργησε η μόνιμη έκθεση για το Κιρκινέζι στο Κέντρο Πληροφόρησης Κάρλας στα Κανάλια.

Οι ορνιθολόγοι του προγράμματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τοποθέτησαν τεχνητές φωλιές σε χωριά του θεσσαλικού κάμπου.

Οι ερευνητές του προγράμματος τοποθέτησαν πομπούς τηλεμετρίας σε Κιρκινέζια και δακτυλίωσαν νεοσσούς και ενήλικα άτομα.

Σπάρθηκαν 1.750 στρέμματα με ελληνικές ποικιλίες κριθαριού και αφέθηκαν αθέριστες λωρίδες κατά το θερισμό.

Φυτεύτηκαν δέντρα σε δενδοστοιχίες - θαμνοστοιχίες σε επιλεγμένες περιοχές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως περιοχές επίδειξης.

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση για τις τρεις περιόδους (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αναπαραγωγή του είδους): α) της αφθονίας της λείας σε διαφορετικού τύπου καλλιέργειες της περιοχής, χρησιμοποιώντας παγίδες αρθρόποδων (pitfall traps) αλλά και γραμμικές διαδρομές (line transects), β) των επιλογών ενδιαιτήματος τροφοληψίας και γ) η συλλογή εμεσμάτων.

Εγκαταστάθηκαν στα παραλίμνια υγρολίβαδα περιφράξεις, έκτασης περίπου ενός στρέμματος έκαστη, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική επίδειξη του δυναμικού παραγωγής της λιβαδικής βλάστησης.

Εγκαταστάθηκαν τεχνητοί πολυετείς ξερικοί λειμώνες για βόσκηση στις λοφώδης περιοχές του προγράμματος (320 στρέμματα).

Εφαρμόστηκε σε σχολεία της περιοχής του προγράμματος το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Κιρκινέζι.

 

Τέταρτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή του δεύτερου και τρίτου φυλλαδίου του προγράμματος.

Παράχθηκαν το Εγχειρίδιο βελτίωσης των θέσεων φωλιάσματος του Κιρκινεζιού και ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για Αγρότες.

Ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ του προγράμματος.

Λειτούργησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η μόνιμη έκθεση για το Κιρκινέζι στο Κέντρο Πληροφόρησης Κάρλας στα Κανάλια.

Οι ορνιθολόγοι του προγράμματος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τοποθέτησαν τεχνητές φωλιές και συγκροτήματα φωλιών σε χωριά του θεσσαλικού κάμπου.

Η απογραφή των Κιρκινεζιών συνεχίστηκε το 2016 σε επιλεγμένες αποικίες στη Θεσσαλία, ενώ σημαντική εξέλιξη είναι η επέκτασή της και σε άλλες αποικίες σε όλη την Ελλάδα.

Οι ερευνητές του προγράμματος τοποθέτησαν πομπούς τηλεμετρίας σε Κιρκινέζια και δακτυλίωσαν νεοσσούς και ενήλικα άτομα. Επιπλέον, καταγράφηκαν επιλογές ενδιαιτήματος του Κιρκινεζιού με επίκεντρο τα τεχνητά λιβάδια του προγράμματος στις λοφώδεις περιοχές και πραγματοποιήθηκε μελέτη βλάστησης και μελέτη αφθονίας λείας του Κιρκινεζιού στα υγρολίβαδα της λίμνης Κάρλας σε σύγκριση με τις περιφράξεις ενός στρέμματος που εγκαταστάθηκαν εκεί από το πρόγραμμα.

Φυτεύτηκαν δέντρα και θάμνοι σε δενδοστοιχίες - θαμνοστοιχίες σε επιλεγμένες περιοχές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως περιοχές επίδειξης.

Σπάρθηκαν ελληνικές ποικιλίες κριθαριού (1.800 στρέμματα) με ήπιες καλλιεργητικές πρακτικές και αφέθηκαν αθέριστες λωρίδες κατά το θερισμό.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσω του προγράμματος, είναι έτοιμο να χορηγήσει σε παραγωγούς που εφάρμοσαν συγκεκριμένες πρακτικές στην καλλιέργεια κριθαριού, πιστοποιητικό παραγωγής προϊόντος με μεθόδους φιλικές προς το Κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα. Το πιστοποιητικό αφορά και κτηνοτροφικά προϊόντα και ζωοτροφές.

Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν περίπου 150 ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση της γνώμης και των απόψεων του τοπικού πληθυσμού μετά το τέλος των διαχειριστικών δράσεων του προγράμματος στα χωριά γύρω από την περιοχή επίδειξης του προγράμματος.

Συνεχίστηκε η εφαρμογή του Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Κιρκινέζι σε σχολεία της περιοχής του προγράμματος.

 

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants