Το Δίκτυο Natura 2000

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της οδηγίας των οικοτόπων η οποία συμπληρώνει την οδηγία για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ).  Συγκεκριμένα το Δίκτυο αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

 

Η Ελλάδα σήμερα έχει εντάξει στο Δίκτυο Natura 2000 241 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ η συνολική έκταση του Δικτύου Natura 2000 ανέρχεται σε 4.294.205 ha και καλύπτει το 27.2% της χέρσου και το 6.1% των χωρικών υδάτων. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 4.5% της συνολικής έκτασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας

 

http://natura2000.eea.europa.eu/#

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432

 

Share this post
FaceBook  Twitter