Το Δίκτυο Natura 2000

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της οδηγίας των οικοτόπων η οποία συμπληρώνει την οδηγία για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ).  Συγκεκριμένα το Δίκτυο αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK.
  • τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation – SAC) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

 

Η Ελλάδα σήμερα έχει εντάξει στο Δίκτυο Natura 2000 241 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ η συνολική έκταση του Δικτύου Natura 2000 ανέρχεται σε 4.294.205 ha και καλύπτει το 27.2% της χέρσου και το 6.1% των χωρικών υδάτων. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 4.5% της συνολικής έκτασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας

  • GR1420011 - Περιοχή θεσσαλικού κάμπου
  • GR1430007 - Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας
  • GR1420006 - Όρος Μαυροβούνι

 

http://natura2000.eea.europa.eu/#

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432

 

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants